นโยบายและความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมิชชั่นซอฟต์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”, “เรา” หรือ “ของเรา”) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(ตามที่นิยามไว้ข้างล่างนี้) นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (“นโยบาย”, “นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่นิยามไว้ในข้อ 1 ข้างล่างนี้) ของลูกค้าบุคคลธรรมดาของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นลูกค้าเป้าหมาย (ผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต) ลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าในอดีต ตลอดจน พนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้แทน ผู้ถือหุ้น บุคคลผู้มีอำนาจ กรรมการ ผู้ติดต่อ ตัวแทน นายหน้า ผู้แนะนำการลงทุน ที่ปรึกษาทางการเงิน และบุคคลธรรมดาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้านิติบุคคลของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นลูกค้าเป้าหมาย (ผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต) ลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าในอดีต บุคคลธรรมดา (“ท่าน”, “ของท่าน”) ส่วนลูกค้าบุคคลธรรมดาและลูกค้านิติบุคคล(“ลูกค้า”) (หรืออาจเรียกรวมกันทั้งหมดว่า “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”) นโยบายฉบับนี้จะอธิบายถึงวิธีการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ ซึ่งใช้บังคับกับทั้งธุรกิจ เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) กิจกรรมและนิทรรศการ ช่องทางการติดต่อทางออนไลน์ โลเคชั่นอื่น ๆ (locations) และวิธีการใด ๆ ที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ


1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่ซึ่งสามารถระบุถึงหรือทำให้สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ ตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ โดยบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งที่บริษัทฯ ได้จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง อาทิเช่น ผ่านทาง ผู้แนะนำการลงทุน/เจ้าหน้าที่การตลาด ที่ปรึกษาทางการเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ หรือศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) ของบริษัทฯ หรือจากแหล่งอื่น ๆโดยอ้อม เช่น สื่อสังคมแพลตฟอร์มออนไลน์ของบุคคลภายนอก หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ และผ่านบริษัทในเครือ ผู้ให้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานทางราชการ หรือบุคคลภายนอก (เช่น ผู้รับฝากทรัพย์สินที่เป็นบุคคลภายนอก ผู้รับฝากทรัพย์สินช่วง ตัวแทน และนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์) ประเภทของข้อมูลที่เก็บรวบรวมขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทฯ และบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจากบริษัทฯ

"ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน" หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจัดประเภทเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อน บริษัทฯจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไปยังต่างประเทศก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

ลูกค้าบุคคลธรรมดา

ข้อมูลส่วนบุคคล ที่บริษัทฯจะเก็บรวมรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี้

ลูกค้านิติบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล ที่บริษัทฯ จะเก็บรวมรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี้

2. วัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไปยังต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

3. การเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก ตลอดจนบุคลากรและตัวแทนของบุคคลภายนอก ทั้งภายในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทยดังต่อไปนี้ ซึ่งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายฉบับนี้ โดยสามารถศึกษาทำความเข้าใจในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกเหล่านั้น เพื่อทราบถึงวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้

ลูกค้าบุคคลธรรมดา

ลูกค้านิติบุคคล

บริษัทฯ อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อ 3 ข้างต้น แก่บริษัท Missionsoftware (Thailand) Ltd, พันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ ของเรา ผู้ให้บริการบุคคลภายนอกที่เราจ้าง ทั้งนี้ในบางสถานการณ์ เราต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ในกรณีที่เชื่อได้ว่าการใช้ข้อมูลนั้นจำเป็นต่อการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคลหรือบุคคลภายนอกใด ๆ ตลอดจน เพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการฉ้อโกง ด้านความมั่นคง ความปลอดภัย บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมั่นใจถึงการคุ้มครองข้อมูล เมื่อบริษัทฯ โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก เช่น ข้อตกลงการเก็บรักษาความลับ หรือมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก หรือบริษัทในเครือ ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมี หรืออาจจะไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับประเทศไทย แต่อย่างไรนั้น บริษัทฯ มีการดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนข้อมูลนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และการโอนข้อมูลนั้นชอบด้วยกฎหมายโดยอาศัยข้อยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

5. ระยะเวลาในการที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาของสัญญาที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือรักษาในระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา ตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ และบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปอีก 10 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญาหรือวันที่ยุติความสัมพันธ์ใดๆกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้ง ภายในระยะเวลาที่เป็นการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจขยายเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้นานขึ้นหากจำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ กรมสรรพากร

6. ข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

8. คุกกี้และวิธีการใช้คุกกี้

“คุกกี้” คือข้อมูลขนาดเล็กที่ จะถูกส่งไปยังเว็บเบราว์เซอร์ของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเว็บเบราว์เซอร์จะจัดเก็บข้อมูลและส่งกลับมายังเว็บไซต์ของบริษัทฯในครั้งต่อไปที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์บริษัทฯอีก ซึ่งเป็นการช่วยจดจำเบราว์เซอร์ของท่าน รวมถึงการเข้าใช้งานและการตั้งค่าของผู้ใช้บริการ นอกจากนี้อาจช่วยในการรวบรวมข้อมูลสติการใช้งานบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และบริษัทฯสามารถนำสถิติการใช้งานเหล่านั้น มาพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถลบและปฏิเสธการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน ทั้งนี้อาจส่งผลให้คุณสมบัติการใช้งานบางอย่างของเว็บไซต์บริษัทฯ อาจทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร

9. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น

เพื่อความสะดวกของการใช้บริการบนเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯนั้น อาจมีลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอาจมีนโยบายที่แตกต่างกัน บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการทุกท่านตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ประกาศไว้บนเว็บไซต์เหล่านั้นเพื่อดูรายละเอียด และบริษัทฯ จะไม่รับประกันหรือสนับสนุนข้อมูลใดๆ รวมทั้งนโยบายที่ผู้ใช้บริการได้รับจากเว็บไซต์อื่นที่นอกเหนือจากของบริษัทฯ เอง

10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการทบทวน เปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เมื่อบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นี้อย่างละเอียดและทบทวนเป็นระยะๆเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบทางอีเมลหรือระหว่างการเข้าสู่ระบบและขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอีกครั้งหากได้ทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่สำคัญหรือมีนัยสำคัญต่อนโยบายฉบับนี้หรือจำเป็นต้องทำตามกฎหมาย

11. ช่องทางการติดต่อเรา

หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิใดๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีข้อสงสัยซักถาม ตลอดจน เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้นโยบายฉบับนี้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้ที่