ข้อตกลงการใช้บริการ


ข้อตกลงการใช้บริการ

สัญญาฉบับนี้จัดทำขึ้นระหว่าง บริษัทมิชชั่นซอฟต์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้บริการ” ฝ่ายหนึ่ง กับ “ผู้ขอใช้บริการ”อีก ฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการจำเป็นที่จักต้องอ่านข้อตกลงการใช้บริการอย่างละเอียดรอบคอบในระหว่างการใช้บริการ


1. ผู้ขอใช้บริการ ตกลงใช้บริการในรูปแบบการเชื่อมโยงผ่านเว็ปไซต์

2. ข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นผ่านระบบ Chatnshops

จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับโดยไม่เปิดเผยแก่บุคคลที่สาม ยกเว้นข้อมูลที่ใช้ในการจัดส่งสินค้า

3. อัตราการชดใช้ค่าเสียหายหรือสูญหาย

4. เงื่อนไขการใช้บริการ

5. การประชาสัมพันธ์

6. การเงิน

7. สัญญาฉบับนี้อยู่ในบังคับและอำนาจการพิจารณาคดีตามกฎหมายของประเทศไทย

ข้อโต้เถียงหรือข้อขัดแย้งใดๆเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสัญญาฉบับนี้ หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้คู่สัญญาตกลงจะนำข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นฟ้องต่อศาลในประเทศไทย

สัญญาฉบับนี้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆโดยละเอียดตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

เงื่อนไขและข้อกำหนด

- ผู้ให้บริการทําการคิดค่าบริการขนส่งและค่าธรรมเนียมการเก็บเงินปลายทางสัปดาห์ละ1ครั้งทุกวันพุธ

- กรณีสินค้าเสียหาย / สูญหายหรืออื่นๆที่เข้าข่ายรับผิดชอบชดเชยตามจริงแต่ไม่เกิน 2000 บาท

- ทางบริษัทขอสวงนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าขนส่งโดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน